PALMAS


  PALMAS

PALMAS (Project For Acquiring Language Mastery and Advanced Skills) is an adult education PALMASprogram for refugees and asylees.

Requirements:

  • Must be a refugee, asylee, entrant, parolee or Haitian asylee applicant.
  • Must have lived in the United States (or had asylum granted) for five (5) years or less.
  • Must have documentation of status.

The PALMAS Refugee Program can help you learn English and/or take a technical class. Assistance with tuition, books, supplies and transportation is available to qualified individuals.  

PALMAS Office - Mid Florida Tech
Call for appointment:
407-251-6048
2900 West Oak Ridge Road
Orlando, FL 32809
Building 600, Room 600B
PALMAS Office - Orlando Tech
Leslie Blair       407-317-3235
Office Hours
Tues and Wed 10:00 am – 3:00pm
301 West Amelia St.
Orlando, Florida, 32801
Room 276

PALMAS (Proyecto Para Adquirir Destreza en Inglés o Carrera Tecnica) es un programa educativo para adultos refugiados y asilados.

Requisitos:

  • Debe ser refugiado, asilado o tener parol.
  • Debe haber vivido en los Estados Unidos (o asilo aprobado) menos de cinco (5) años.
  • Debe tener documentos de su estatus

El Programa para Refugiados PALMAS le puede ayudar a aprender inglés o a tomar una clase técnica. Las clases son gratis!

 

PALMAS (Pwojè Akizisyon Lang ak Metriz Konpetans Avanse) se yon pwogram edikasyon pou refijye ak pou moun ki genyen azil politik.

Kondisyon:

  • Ou dwe yon refijye, ou dwe aplike pou azil politik.
  • Moun nan dwe ap viv nan Etazini oswa gen azil politik pou piti pase senk (5) lane.
  • Ou dwe gen dokiman imigrasyon.

Pwogram Refijye PALMAS la kapab edew' aprann anglè oswa pranyon klas teknik. Klas yo gratis!

This project is funded by the Florida Department of Children and Families, Refugee Services Program, with grants from the U.S. Department of Health and Human Services, Office of Refugee Resettlement.

Este proyecto es administrado por el Departamento de Niños y Familias del Estado de la Florida, con fondos de la oficina de Restablecimiento de Refugiados y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.E.U.U.

Pwojè sa-a se Depatmn Timoun ak Fanmi nan Florid ki finanse l', Pwogram Sèvis Refijye, se yon sibvansyon Ministe Meriken pou Lasante ak Sevis Moun, Ofis Re-enstalasyon Refijye.